Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SKB 

Accreditatie volgens SKB- criteria

De SKB is een onafhankelijk van de beroepsorganisaties opererende organisatie voor het beoordelen van opleidingen in de complementaire gezondheidszorg, met name gericht op de Psychosociale sector. De SKB beoordeelt het proces, de wijze waarop opleidingsinstituten functioneren om kwalitatief hoogwaardige therapeuten af te leveren De beoordeling van de kwaliteit van een opleiding of scholingsactiviteit gebeurt op een gestructureerde wijze. Als wordt voldaan aan de SKB- voorwaarden leidt dat tot de accreditatie en verkrijgt het opleidingsinstituut de SKB- waarborg in de vorm van een keurmerk. De accreditatievoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de stichting SKB

De toekenning van de SKB- waarborg aan een beroepsopleiding en de daaraan gekoppelde werkvormen worden op de SKB- website vermeld. De kwaliteit ervan wordt elke 4 jaar onderworpen aan een procedure voor hertoetsing. Voor kortere opleidingen of scholingen is dat elke 2 of 3 jaar. (zie certificeringsvereisten)

Aanvragen indienen

Een aanvraag voor het beoordelen van een beroepsopleiding of een additionele opleiding kan via de website door een account aan te maken en vervolgens in te loggen. U meldt uw scholingsinstituut aan en op uw persoonlijke pagina kunt u uw accreditatie aanvragen.

  • Vul de basisgegevens van uw opleiding in
  • Download het aanvraagformulier en vul dit in
  • Stuur het aanvraagformulier met bijlagen per mail naar info@stichtingskb.nl

Door inzending van het aanvraagformulier verbindt aanvrager zich aan de betalingsvoorwaarden van de SKB

De SKB zal uw aanvraag beoordelen en kijken of de informatie compleet is. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een factuur. Zodra deze factuur is voldaan, kan de accreditatiebeoordeling starten. 

Via de webpagina ‘DOWNLOADS’ zijn aanvraagformulieren en overige documenten rechtstreeks te downloaden.

Herregistratie

De SKB  gaat periodiek na of de geregistreerde opleidingen nog voldoen aan de SKB- criteria. Voor SKB-A en SKB-B is de termijn 4 jaar. Voor na- en bijscholing is de termijn 2 of 3 jaar.
In de SKB- administratie wordt bijgehouden op welke datum een registratie verloopt. 2 tot 4 maanden voor die datum, afhankelijk van de soort aanvraag, krijgt de instelling hierover bericht. Bij herregistratie wordt verzocht informatie te verstrekken over wijzigingen ten opzichte van de eerder ingediende aanvraag.
De SKB beoordeelt de gewijzigde situatie en neemt zo nodig contact op voor toelichting of aanvullende informatie.
Als wordt voldaan aan de SKB- criteria wordt de registratie verlengd.

Aanvraag afhandeling

De aanvraag moet volledig zijn. Voor de aanvraag in behandeling wordt genomen vindt screening plaats. Bij ontbreken van (delen van) documenten wordt gevraagd om aanvulling.
De aanvraag wordt in behandeling genomen door een gekwalificeerde SKB accrediteur.
De behandeling bestaat uit een beoordeling van de inhoud van de geleverde documenten. Indien nodig wordt om een toelichting gevraagd. Bij SKB-A en SKB-B (zie website) wordt een visitatie op locatie uitgevoerd.
Van de beoordeling van de aanvraag aangevuld met visitatie wordt een bevindingenverslag gemaakt. Dit bevindingenverslag wordt aan de aanvrager toegestuurd.
Als alles voldoet aan de door de SKB gestelde eisen wordt de opleiding door de SKB gecertificeerd. Op de SKB- website wordt dit vermeld op de pagina “gecertificeerde scholingen”.
Indien niet volledig wordt voldaan aan de door de SKB gestelde eisen neemt de accrediteur contact met u op om na te gaan op welke termijn na een verbeterproces wel kan worden voldaan. Daarna kan na beoordeling van de verbeterpunten alsnog tot certificeren worden overgegaan.

Kosten en betalingsvoorwaarden

De SKB brengt voor het verrichten van haar taken, waaronder bestudering en verwerking van de opleidingsgegevens, toetsingsactiviteiten, registratie, het houden van toezicht, voorlichting en promotie van gecertificeerde opleidingsinstituten en de afgifte van het SKB- certificaat kosten in rekening. Zie voor de actuele kosten de website van de SKB.
Als de aanvrager tijdens het accreditatie traject besluit de accreditatieaanvraag in te trekken, ontvangt u een terugbetaling op nacalculatie, tot maximaal 75% van de aanvraagkosten.

Overige kosten

Naast de eenmalige kosten voor accreditatie aanvragen en hertoetsing brengt de SKB 2 x per jaar registratiekosten in rekening voor de aanvragen SKB-A, SKB-B en SKB-C.
Deze registratiekosten zijn verschuldigd gedurende de looptijd van de certificering en worden per volle maand berekend.
Voor de actuele registratiekosten zie de website.
Bij het niet tijdig betalen van deze registratiekosten wordt, na een herinnering, de vermelding van de opleiding of bij- en nascholing op de website van de SKB verwijderd.

Acceptatie beoordeling

De SKB- accrediteurs beoordelen een aanvraag op basis van kennis en ervaring en leggen de beoordeling vast in het bevindingenverslag. Als de aanvrager niet akkoord gaat met de inhoud van het bevindingenverslag wordt in eerste instantie overlegd met de coördinator van de accreditatiecommissie. Als dat niet leidt tot een bevredigende situatie wordt het probleem voorgelegd aan de voorzitter van het bestuur van de SKB waarna in overleg besloten kan worden om een derde onafhankelijke partij in de arm te nemen.

Klachtenregeling

De SKB gaat ervan uit dat met klachten serieus moet worden omgegaan. Een klacht kan zowel per email, schriftelijk als telefonisch worden ingediend.
Afhankelijk van de klacht, persoonsgericht of betrekking hebbende op het accreditatie proces,
wordt overlegd met de betreffende persoon en/ of de afdeling binnen de SKB.
Als dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, wordt het probleem voorgelegd aan de voorzitter van het bestuur van de SKB.
In goed overleg met beide partijen, de indiener van de klacht en het bestuur van de SKB, kan besloten worden een derde onafhankelijke partij in de arm te nemen, om tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten

De SKB en voor de SKB werkzame personen zullen de door het scholingsinstituut en andere partijen verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De SKB conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. (AVG)

Partijen zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie, die zij van elkaar hebben ontvangen, met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van de partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
De SKB is gerechtigd adres- gegevens van scholingsaanbieders en overige partijen te gebruiken voor de toezending van informatie als de nieuwsbrief van de SKB. Men kan zich op elk moment afmelden van iedere mailing door schriftelijk, ook per email, een afmelding aan de SKB te doen toekomen.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit – of met betrekking tot – deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.