SKB-A

SKB-A

(Specialistische beroepsopleiding 3 jaar of langer)​

Het accreditatieproces van een SKB-A opleiding verloopt als volgt:

Aanvragen van accreditatie

1 Maak een account aan* en log in     * Bestaande klanten kunnen meteen inloggen
2 Meld uw scholingsinstituut aan
3 Vraag een accreditatie aan op uw persoonlijke pagina.

 • Vul de basisgegevens van uw opleiding in
 • Download het aanvraagformulier en vul dit in
 • Stuur het aanvraagformulier met bijlagen per mail naar info@stichtingskb.nl

De SKB zal uw aanvraag beoordelen en kijken of de informatie compleet is. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een factuur. Zodra deze factuur is voldaan, kan de accreditatiebeoordeling starten.

Het accreditatieonderzoek

4 Twee accrediteurs (personen die de accreditatiebeoordeling uitvoeren) beoordelen of uw aanvraag (in kwalitatief opzicht) aan de eisen voldoet. Het kan zijn dat we verbeterpunten benoemen of dat we extra informatie nodig hebben.

5 De accrediteurs nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. Zij bezoeken uw opleidingslocatie. Tijdens het locatiebezoek worden stukken ter plekke bekeken en worden aanvullende vragen gesteld. Tevens kunnen in overleg één of meerdere lessen worden bijgewoond.

6 Na het bijwonen maken de accrediteurs een bevindingenverslag.

Accreditatie & registratie

7 Bij een positieve beoordeling ontvangt u het SKB certificaat met bijbehorend verslag. Uw opleiding wordt opgenomen in het SKB certificeringsregister. Uw opleiding is formeel gecertificeerd.

Als de beoordeling niet positief is, krijgt u de mogelijkheid om de genoemde verbeterpunten op te pakken. Na de aanpassingen zullen stap 6 en 7 herhaald worden.

Tussentijdse visitatie

De SKB kent bij de SKB-A accreditatie een accreditatieproces dat een tweetal stappen kent, te weten:

 1. De initiële accreditatie die als eindproduct de certificering kent.
 2. De heraccreditatie die als eindproduct de hercertificering kent.

Tussen deze beide stappen ligt – in tijd – een periode van vier kalenderjaren.

De periode van vier jaren tussen stap 1 en 2 doet het zicht bij de certificerende instantie (SKB)  op noodzakelijke ontwikkelingen binnen de geaccrediteerde opleidingen verdwijnen.

Derhalve worden geaccrediteerde opleidingen tussentijds – na twee kalenderjaren -gevisiteerd.

Doel is dat de klant zich bewust blijft van het noodzakelijke verbetermanagement

De tussentijdse visitatie vindt plaats op de opleidingslocatie en duurt een tot twee klokuren.

Inhoud van de tussentijdse visitatie

Tijdens de door één visiteur uitgevoerde tussentijdse visitatie wordt op de volgende punten gefocust:

 1. De tijdens de accreditatie benoemde verbeterpunten.
 2. Het door de opleiding op grond van de tijdens de accreditatie benoemde verbeterpunten gemaakte ontwikkelplan. (Dit wordt voorafgaande aan de visitatie schriftelijk naar het secretariaat van de SKB gestuurd.)
 3. Ontwikkelingen en veranderingen binnen de opleiding.
 4. Veranderingen in de door de opleiding voorgeschreven en geadviseerde literatuur.
 5. Locatie en veiligheid (Risico-inventarisatie en Evaluatie [RI&E])
 6. Nieuwe CV’s en VOG’s van opleiders.

Terugkoppeling

Na uitvoering van de visitatie ontvangt de opleiding een kort bevindingenverslag

Herregistratie
Het certificaat is vier jaar geldig. Ruim voor de einddatum van het certificaat nemen we contact met u op om, indien gewenst, een herregistratie in te plannen. Hertoetsing vindt plaats in dezelfde categorie als de vorige/ eerste aanvraag. Kleine wijzigingen als nieuwe docenten, verandering van naam scholing, aanpassing literatuur e.d. is toegestaan. Bij overname van het scholingsinstituut of verandering van directie is na overleg met bestuur van de SKB hertoetsing mogelijk.

Eisen & Overige informatie

Een SKB A opleiding bevat minimaal 120 EC's.

Accreditatietijd
De accreditatietijd van een SKB-A opleiding is 3 tot 5 maanden. Dit hangt onder andere af van:

 • De aanvraag: Hoe snel is alle informatie compleet en akkoord
 • Omvang opleiding: Des te omvangrijker de opleiding, des te meer tijd het in beslag neemt
 • Bijwonen lessen: Hoe snel kan dit ingepland worden

Eisen en toetsingscriteria
Voor de SKB A accreditatie gelden

Eisen docent
Aan de docent* worden aantoonbare eisen gesteld:
* opleider / leertherapeut / supervisor / intervisiebegeleider

 • Minimaal hbo-geschoold en/of hbo werk- en denkniveau
 • Opleiding gevolgd in het betreffende vakgebied
 • Didactische vaardigheden
 • Bij voorkeur zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk en lid van een beroepsorganisatie

Nieuwe accreditatie SKB-A opleiding: € 2650,- 

Hertoetsingskosten SKB-A: € 1650,-

Registratiekosten SKB-A opleiding: € 300,- jaarlijks

Tussentijdse visitatie (een tot twee klokuren) € 60,- per klokuur (exclusief reiskosten)

Annuleren tijdens lopend accreditatietraject: Opleidingsaanbieder ontvangt een terugbetaling op nacalculatie met een maximum van 75% van de oorspronkelijke factuur.

Als de opleidingsaanbieder in het bezit is van een geldige SKB-A certificering wordt een korting verleend van 15% op de kosten van volgende accreditatieaanvragen voor bij- of nascholingen.