Privacyverklaring

Privacyverklaring SKB

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB), gevestigd aan het Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB Bennekom, KvK: 17213324, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB)
p/a Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB Bennekom
Telefoon: 06-18782347
De contactpersoon, de heer S. van Barneveld van de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen, is te bereiken via het contactformulier op de website  https://www.stichtingskb.nl of adm@stichtingskb.nl.

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, de accreditatie aanvraag van een opleiding en/of bij- en nascholing.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Logo van uw bedrijf op de website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Curriculum Vitae van derden vermeld in de accreditatie aanvraag van een opleiding of bij- na scholing.
 • Internetbrowser en apparaat type

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingskb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting SKB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De SKB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van de accreditatie en certificering van de aangevraagde opleiding/ scholing
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account (persoonlijke omgeving op de website van de SKB) aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Plaatsing scholingsgegevens op de website op de webpagina ‘Gecertificeerde scholingen’
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Bij het niet aanleveren van de juiste persoonsgegevens en/ of het niet tijdig betalen van de kosten  voor accreditatie, kan een negatieve beslissing betekenen van de accreditatie en certificering..

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

De SKB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB)) tussen zit.

 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De SKB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens 

 • Personalia
 • Adres
 • Email adres
 • URL website
 • Cv docenten

De SKB bewaart deze gegevens tot een jaar na het verstrijken van de certificeringsperiode van de laatste aangevraagde accreditatie van een opleiding en/of bij- of nascholing.
De SKB biedt hiermee de mogelijkheid dat een scholingsaanbieder in deze periode een hertoetsingsaanvraag of een nieuwe aanvraag tot accreditatie kan indienen zonder dat informatie al in het bezit van de SKB aangeleverd hoeft te worden.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DE SKB gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De SKB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SKB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@stichtingskb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De SKB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DE SKB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De medewerkers van de SKB verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving, gedragscodes, en integer zullen handelen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met 06-18782347 of via info@stichtingskb.nl